Gedachtenis

De laatste zondagen van het liturgisch jaar, tijdens de voleindingszondagen, vormen de periode waarin we onze vergankelijkheid onder ogen zien. Kerken gedenken de gestorvenen en zien vooruit naar het hemels koningschap van Christus.

Op 1 en 2 november vieren we in katholieke kerken hen die opgenomen zijn in Gods heerlijkheid en herdenken we onze overledenen.
In protestante kerken is die gedachtenisviering vaak op de laatste zondag van het liturgisch jaar, voor advent begint.

· Krakelingen, koekjes met een achtvorm
· Allerheiligenbrood
· Rozemarijnboterkoek

 

.